Tin tức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT

THÔNG BÁO

Về việc: - Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát như sau:

- Ngày 13/04/2021 Bà Nguyễn Thị Ngoan có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Trân trọng thông báo!

Liên hệ